ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldigheid abonnement:
•  Een abonnement van 5 lessen is 2 maanden geldig, 10 lessen zijn 4 maanden gelding en 20 lessen zijn 10 maanden geldig.
•  Als de geldigheidsduur is verlopen staat er geen training meer open om te volgen.


Betaling:
•  Voor aanvang van de eerste les moet het verschuldigde bedrag zijn overgemaakt op IBAN NL11 RABO 0308 33 59 88 t.n.v. Bootcamp Heeswijk-Dinther o.v.v. Naam & Abonnementsvorm
•  Bij niet betalen van het verschuldigde bedrag, kan Bootcamp Heeswijk-Dinther uitsluitsel geven van de trainingen


Wijzigingen of opschorten overeenkomst door Bootcamp Heeswijk-Dinther:
•  Bootcamp Heeswijk-Dinther behoudt zich het recht om trainingen bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
•  Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme hitte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast.
•  Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training wordt bemoeilijkt, kan deze door Bootcamp Heeswijk-Dinther van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.


Aansprakelijkheid:
•  Bootcamp Heeswijk-Dinther is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training. Deelname aan een training van Bootcamp Heeswijk-Dinther geschiedt op eigen risico.
•  Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Bootcamp Heeswijk-Dinther, is Bootcamp Heeswijk-Dinther niet aansprakelijk.
•  Bootcamp Heeswijk-Dinther is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Bootcamp Heeswijk-Dinther niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. Een training is intensief en kan blessuregevoelig zijn. De deelnemer dient zichzelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname dient de deelnemer advies in te winnen bij een arts. Bootcamp Heeswijk-Dinther behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van de trainingen.
•  Bootcamp Heeswijk-Dinther is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers. De deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.